Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Bielicki

Andrzej Bielicki

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 18.12.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie stała I/009/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-12-18 Zatwierdzenie porządku obrad X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego - programu edukacyjno‑motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowe Warpno od 01 września 2019 r. X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2019/2020 X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie wstrzymał się
2020-01-29 Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Poprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Wniosek formalny w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień - podniesienie kwoty zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym do 3,00 zł na każdego mieszkańca zamieszkującego w tej nieruchomości XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/068/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 r. dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/067/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Police w sprawie wspólnej realizacji wykonywania zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Police przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Zatwierdzenie porządku obrad XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 Nowe Warpno, stanowiących własność Gminy Nowe Warpno w drodze przetargu XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2020 roku XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2019 rok XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Nowe Warpno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Poprawka w § 1 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Nowe Warpno XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 062/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej do innych celów niż bytowe przez odbiorców z terenu gminy Nowe Warpno XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za