Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Kasierski

Marek Kasierski

Wiceprzewodniczący

Okręg: 8, zdobyte głosy: 40, przynależność:

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie stała I/009/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej w Nowym Warpnie interpelacja 2018-12-05 2018-12-17
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Przyjęcie wniosku o uzupełnienie porządku obrad I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Przyjęcie składu osobowego komisji skrutacyjnej I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilościowych składów komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Warpna I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Przyjęcie porządku obrad II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Przyjęcie wniosku formalnego Radnej Joanny Żurowskiej oraz Radnego Mariusza Wnuka w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Nowe Warpno na 2019 r. II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie wstrzymał się
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Warpno II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela gminy Nowe Warpno w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie porządku obrad III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/015/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Wniosek o zmianę w planie pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 r. III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Przyjęcie porządku obrad IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/012/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe Warpno IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7 z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Zatwierdzenie porządku obrad V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018‑2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Podgrodzie V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców dotyczącej grodzenia wód sieciami rybackimi V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Zatwierdzenie porządku obrad VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2018 rok VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno oraz nadania jej statutu VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Zatwierdzenie porządku obrad VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2020 rok VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Poprawka projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowe Warpno oraz określenia granic jej obwodu od dnia 01 września 2019 r. VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej inwestycji na działce 423/4, położonej w Nowym Warpnie obręb nr 3, przy ulicy Szczecińskiej VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/098/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowe Warpno oraz określenia granic jego obwodu od dnia 01 września 2019 r. VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia udzielających schronienia dla osób bezdomnych i osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Przegłosowanie wniosku o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie utworzenia osiedli Gminy Nowe Warpno oraz nadania im statutów IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia osiedli Gminy Nowe Warpno oraz nadania im statutów IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Przegłosowanie wniosku o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie petycji złożonej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie dotyczącej budowy sali sportowej przy szkole oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie petycji złożonej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie dotyczącej budowy sali sportowej przy szkole oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańców ul. Słonecznej dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2020 na poprawienie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Przegłosowanie wniosku o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Zatwierdzenie porządku obrad X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego - programu edukacyjno‑motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowe Warpno od 01 września 2019 r. X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2019/2020 X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Poprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Wniosek formalny w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień - podniesienie kwoty zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym do 3,00 zł na każdego mieszkańca zamieszkującego w tej nieruchomości XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/068/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 r. dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/067/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Police w sprawie wspólnej realizacji wykonywania zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Police przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-03-11 Zatwierdzenie porządku obrad XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 Nowe Warpno, stanowiących własność Gminy Nowe Warpno w drodze przetargu XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2020 roku XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie wstrzymał się
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2019 rok XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Nowe Warpno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Poprawka w § 1 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Nowe Warpno XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 062/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej do innych celów niż bytowe przez odbiorców z terenu gminy Nowe Warpno XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Wniosek formalny w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Trzebieradz na Manowce i przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Wniosek formalny w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2032" XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Zatwierdzenie porządku obrad po zmianach XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Zmiana wysokości stawek w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2021 rok XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Wniosek formalny o zmianę stawki odpłatności za jedną godzinę w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Głosowanie nad okresem najmu w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego- programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2021 rok XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego parkowania aut pod oknami budynku mieszkalnego przy Placu Zwycięstwa 14 XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naruszania zakazu parkowania w strefie zamieszkania XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Zatwierdzenie porządku obrad XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2024 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2020/2021 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Zatwierdzenie porządku obrad XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2020 rok XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2025 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Warpno XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie taryfy opłat portowych w porcie morskim w Nowym Warpnie XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za