Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/009/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 1. Kontroli finansów Gminy;
 2. Opiniowania projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie i budżetu Gminy;
 3. Opiniowania spraw i wniosków przedkładanych przez Burmistrza i Radę;
 4. Opiniowania projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji;
 5. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami;
 6. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. Ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 8. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 9. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz;
 10. Lokalnego transportu zbiorowego;
 11. Targowisk i hal targowych;
 12. Zieleni miejskiej i zadrzewień;
 13. Cmentarzy gminnych;
 14. Programów gospodarczych;
 15. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 16. Inwestycji gminnych;

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Bielicki członek
Marek Kasierski członek
Helena Kowalska członek
Grzegorz Krukowski 0przewodniczący
Jolanta Piórkowska członek
Przemysław Szarzec członek
Bożena Szostak 1 wiceprzewodniczący
Joanna Żurowska członek Razem