Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/004/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Rozdział II. Przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej.

 

§ 6.1. Komisja Rewizyjna zwanej dalej w niniejszym rozdziale "Komisją", kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności,
2) gospodarności i oszczędności,
3) rzetelności,
4) celowości.

2. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.

4. Zadaniem komisji jest:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

5. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności podmiotów kontrolowanych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

 

§ 7.1. Komisja pracuje według planu pracy, który przedstawia Radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego.

2. Komisja składa Radzie sprawozdania ze swej działalności przynajmniej raz w roku oraz każdorazowo na żądanie Rady.

3. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym, określając szczegółowy zakres i przedmiot kontroli.

 

§ 8. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 6 ust. 1.

 

§ 9.1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. W protokole wskazuje się fakty stanowiące podstawę oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne.

3. Protokół powinien ponadto zawierać:

1) nazwę oraz kierownika jednostki kontrolowanej,
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
3) określenie zakresu przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz załączników.

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, jest on obowiązany do złożenia Przewodniczącemu Rady - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

5. Na podstawie protokołu kontroli Komisja uchwala wnioski, zalecenia oraz propozycje pokontrolne dotyczące usprawnienia pracy i usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, które przedkłada Radzie Miejskiej i Burmistrzowi.

6. Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosków, zaleceń oraz propozycji pokontrolnych Komisji.

 

§ 10. Burmistrz lub kierownik jednostki kontrolowanej, do której zalecenia pokontrolne zostały skierowane, jest obowiązany w terminie 21 dni od otrzymania uchwały pisemnie zawiadomić Radę o sposobie wykorzystania wniosków, zaleceń i propozycji pokontrolnych.

 

Niniejszy zakres działania komisji jest fragmentem Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, stanowiący załącznik nr 6 do Statutu Gminy Nowe Warpno (podstawa prawna: § 3 uchwały nr XXXVII/226/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno).

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Krukowski 1 wiceprzewodniczący
Jolanta Piórkowska członek
Przemysław Szarzec członek
Bożena Szostak 0przewodniczący
Joanna Żurowska członek Razem