Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grażyna Jaguszewska

Grażyna Jaguszewska

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 47

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/006/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przewodniczący
Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie stała I/008/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Przyjęcie wniosku o uzupełnienie porządku obrad I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Przyjęcie składu osobowego komisji skrutacyjnej I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilościowych składów komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Warpna I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Przyjęcie porządku obrad II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Przyjęcie wniosku formalnego Radnej Joanny Żurowskiej oraz Radnego Mariusza Wnuka w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Nowe Warpno na 2019 r. II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Warpno II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela gminy Nowe Warpno w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie porządku obrad III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/015/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Wniosek o zmianę w planie pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 r. III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Przyjęcie porządku obrad IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/012/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe Warpno IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7 z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Zatwierdzenie porządku obrad V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018‑2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Podgrodzie V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców dotyczącej grodzenia wód sieciami rybackimi V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Zatwierdzenie porządku obrad VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2018 rok VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno oraz nadania jej statutu VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-09-25 Zatwierdzenie porządku obrad VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2020 rok VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Poprawka projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowe Warpno oraz określenia granic jej obwodu od dnia 01 września 2019 r. VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej inwestycji na działce 423/4, położonej w Nowym Warpnie obręb nr 3, przy ulicy Szczecińskiej VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-09-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/098/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowe Warpno oraz określenia granic jego obwodu od dnia 01 września 2019 r. VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia udzielających schronienia dla osób bezdomnych i osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Przegłosowanie wniosku o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie utworzenia osiedli Gminy Nowe Warpno oraz nadania im statutów IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia osiedli Gminy Nowe Warpno oraz nadania im statutów IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Przegłosowanie wniosku o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie petycji złożonej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie dotyczącej budowy sali sportowej przy szkole oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie petycji złożonej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie dotyczącej budowy sali sportowej przy szkole oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańców ul. Słonecznej dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2020 na poprawienie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Przegłosowanie wniosku o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-11-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej IX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Zatwierdzenie porządku obrad X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego - programu edukacyjno‑motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowe Warpno od 01 września 2019 r. X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2019/2020 X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-12-18 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Poprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Wniosek formalny w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień - podniesienie kwoty zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym do 3,00 zł na każdego mieszkańca zamieszkującego w tej nieruchomości XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/068/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 r. dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/067/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Police w sprawie wspólnej realizacji wykonywania zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Police przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie XI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Zatwierdzenie porządku obrad XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 Nowe Warpno, stanowiących własność Gminy Nowe Warpno w drodze przetargu XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-03-11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2020 roku XII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/411/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-05-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno XIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2019 rok XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Nowe Warpno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Poprawka w § 1 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Nowe Warpno XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie wstrzymał się
2020-06-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 062/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej do innych celów niż bytowe przez odbiorców z terenu gminy Nowe Warpno XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Wniosek formalny w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Trzebieradz na Manowce i przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Wniosek formalny w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2032" XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Zatwierdzenie porządku obrad po zmianach XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Zmiana wysokości stawek w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-09-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2021 rok XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/083/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Wniosek formalny o zmianę stawki odpłatności za jedną godzinę w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Głosowanie nad okresem najmu w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego- programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2021 rok XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego parkowania aut pod oknami budynku mieszkalnego przy Placu Zwycięstwa 14 XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naruszania zakazu parkowania w strefie zamieszkania XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2020-12-02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-01-27 Zatwierdzenie porządku obrad XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2024 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2021 rok XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2020/2021 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-01-27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Zatwierdzenie porządku obrad XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2020 rok XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2025 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Warpno XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie taryfy opłat portowych w porcie morskim w Nowym Warpnie XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-06-16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-09-22 Zatwierdzenie porządku obrad XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021 - 2024 XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2022 rok XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno” XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024” XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2021/2022 XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-09-22 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji XX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2021-11-09 Zatwierdzenie porządku obrad XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Zmiana projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - propozycja zmiany okresu dzierżawy na 6 miesięcy XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego programu edukacyjnego - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2022 rok XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Podgrodzie 40/1 w Nowym Warpnie stanowiącego własność Gminy Nowe Warpno i udzielenie bonifikaty XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Zatwierdzenie porządku obrad XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/170/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 09 listopada 2021 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na teranie gminy Nowe Warpno" XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nowego Warpna XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2021-12-15 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Trzebieradz na Manowce XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-01-26 Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022 XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2025 XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2022 rok XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2022 rok XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Wybór p. Grzegorza Krukowskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-01-26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok XXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2022-03-30 Zatwierdzenie porządku obrad XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022 XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Warpno instrumentem płatniczym XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Warpno XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Nowego Warpna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2022 roku" XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030 XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/034/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-03-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Warpno XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2021 rok XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022 - 2025 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na realizacji programu pn. "Powiatowy Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół w Powiecie Polickim" XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeciw
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego Gminy Nowego Warpna nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/065/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/189/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-10-26 17:05:01 Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-10-26 17:10:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022 XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-10-26 17:12:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022 - 2025 XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-10-26 17:20:38 Zmiana w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok - w § 1 pkt 2 lit. a zmiana stawki na 0,90 zł od 1 m2 XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2022-10-26 17:24:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:07:00 Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:14:32 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2023 rok XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:16:21 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2023 rok XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:18:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2023 XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:20:43 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego przyjęcia programu osłonowego "Korpus wsparcia Seniorów" realizowanego w Gminie Nowe Warpno w 2023 roku XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:23:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/020/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:25:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/022/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:28:42 Zmiana w załączniku projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 - do § 5 dopisuje się ust. 5 o treści: "W przypadku braku posiedzenia komisji w danym miesiącu kalendarzowym, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje" XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:29:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:35:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie z zakresie gospodarki wodno-ściekowej XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:37:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024 XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:51:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawiciela Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - "DOBRE GMINY" XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:53:40 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 11:58:01 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Nowego Warpna XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-02-22 12:02:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Nowym Warpnie XXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 17:06:45 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 17:32:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 17:36:31 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2022 rok XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 17:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:04:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2023 XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:07:07 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwały XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:09:17 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:13:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminami Police, Kołbaskowo i Dobra, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:15:57 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:17:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:19:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:24:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie oraz diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-06-28 18:33:19 Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Nowego Warpna i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie XXXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-08-22 11:06:29 zatwierdzenie porządku XXXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-08-22 11:11:29 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego XXXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-08-22 11:20:59 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego XXXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 12:08:33 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 12:12:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 12:18:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2023 XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 12:41:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2023 - 2026 XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 12:43:53 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno” XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:09:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:11:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:43:38 Głosowanie nad zmianą, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie gminy Nowe Warpno w § 1 pkt 2 ust. a) mieszkalnych z 1,05 zł na 1,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:44:40 Głosowanie nad zmianą, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie gminy Nowe Warpno w § 1 pkt 2 ust. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego z 11,00 zł na 10,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:45:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie gminy Nowe Warpno XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:50:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:55:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 13:58:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/012/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 14:01:06 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego- programu edukacyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2024 rok XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 14:03:36 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dotyczącego poparcia reparacji wojennych od Niemiec XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-11-09 14:05:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia reparacji wojennych od Niemiec XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 12:07:49 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 12:18:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2023 XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:18:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2024 XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:20:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2024 - 2027 XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:45:29 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:47:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:49:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028. XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:52:05 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:54:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:56:26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na realizacji programu pn. ,,Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim" XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:57:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 13:59:33 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2023-12-14 14:02:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 12:07:01 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 12:37:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 12:39:38 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2024 rok XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 12:40:58 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2024 rok XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 12:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/290/2023 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 14 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2024 XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 12:52:37 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 12:58:16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym dla gospodarstw ekologicznych XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 13:01:49 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 13:05:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 13:11:02 Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025 XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 13:19:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2024-02-15 13:21:59 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Nowe Warpno na lata 2024 - 2030 XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za