Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/006/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Rozdział III. Przepisy dotyczące Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

§ 11.1. Skargę, wniosek lub petycję złożoną do Rady Przewodniczący Rady kieruje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej w niniejszym rozdziale "Komisją", w celu rozpatrzenia.

2. Przewodniczący Rady, biorąc pod uwagę terminy określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wyznacza Komisji termin przygotowania propozycji rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.

 

§ 12.1. W zależności od przedmiotu skargi, wniosku lub petycji Komisja przeprowadza odpowiednie czynności kontrolne lub wyjaśniające potrzebne dla wypracowania opinii o sprawie i podjęcia stosownych działań.

2. W celu wypracowania opinii o sprawie i podjęcia stosownych działań w odniesieniu do zgłoszonego wniosku, skargi lub petycji Przewodniczący Komisji może zwracać się do innych komisji o wyrażenie opinii, organizować wspólne posiedzenia Komisji z innymi komisjami, w porozumieniu i współdziałaniu z ich przewodniczącymi.

 

§ 13. Komisja podejmuje w formie uchwały w zależności od przedmiotu skargi, wniosku lub petycji:

1) propozycję stanowiska dla Rady.
2) inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wniesienia projektu uchwały Rady,
3) poprawkę lub wniosek do projektu uchwały Rady

 

§ 14.1. Sposobem załatwienia skargi, wniosku lub petycji przez Radę może być w szczególności:

1) uchwalenie wniesionego przez Komisję projektu uchwały Rady,
2) rozpatrzenie wniesionej przez Komisję poprawki lub wniosku do projektu uchwały w czasie jego rozpatrywania przez Radę,
3) uchwalenie przez Radę przedstawionego przez Komisję propozycji stanowiska w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia przez Radę skargi, wniosku lub żądania,
4) podjęcie przez Radę uchwały o charakterze proceduralnym.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia podmiot wnoszący skargę wniosek, petycję o sposobie załatwienia, wraz z uzasadnieniem na podstawie uchwały Rady.

 

Niniejszy zakres działania komisji jest fragmentem Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, stanowiący załącznik nr 6 do Statutu Gminy Nowe Warpno (podstawa prawna: § 3 uchwały nr XXXVII/226/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno).

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartłomiej Ignaciuk członek
Grażyna Jaguszewska 0przewodniczący
Iwona Moskal członek
Łukasz Szwebel 1 wiceprzewodniczący
Mariusz Wnuk członek Razem