Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marta Tymosz

Marta Tymosz

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 38, klub: Razem

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Przyjęcie wniosku o uzupełnienie porządku obrad I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Przyjęcie składu osobowego komisji skrutacyjnej I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilościowych składów komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-11-21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Warpna I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2018-12-19 Przyjęcie porządku obrad II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Przyjęcie wniosku formalnego Radnej Joanny Żurowskiej oraz Radnego Mariusza Wnuka w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Nowe Warpno na 2019 r. II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Warpno II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela gminy Nowe Warpno w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-01-30 Przyjęcie porządku obrad III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/015/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Wniosek o zmianę w planie pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 r. III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-01-30 Przyjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2019 rok III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Przyjęcie porządku obrad IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/012/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe Warpno IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-03-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7 z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Zatwierdzenie porządku obrad V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018‑2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Podgrodzie V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-05-15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców dotyczącej grodzenia wód sieciami rybackimi V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Zatwierdzenie porządku obrad VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2018 rok VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019 VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno oraz nadania jej statutu VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za
2019-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie za