Przejdź do treści

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: UCHWAŁA NR I/009/2024
 • Zakres działania:

  a) Kontroli finansów Gminy;

  b) Opiniowania projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie i budżetu Gminy;

  c) Opiniowania spraw i wniosków przedkładanych przez Burmistrza i Radę;

  d) Opiniowania projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji;

  e) Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami;

  f) Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

  g) Ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

  h) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

  i) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz;

  j) Lokalnego transportu zbiorowego;

  k) Targowisk i hal targowych;

  l) Zieleni miejskiej i zadrzewień;

  ł) Cmentarzy gminnych;

  m) Programów gospodarczych;

  n) Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 

  o) Inwestycji gminnych;


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Emilia Kalisz przewodniczący
2 Jakub Ignaciuk członek
3 Helena Kowalska członek
4 Paweł Wojcieszczyk członek
5 Marcin Olek członek
6 Wiesław Andrzejewski członek
7 Jolanta Falkowska - Sobolewska członek
8 Piotr Skirmuntt członek